توضیحات کامل :

پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع " سفالگری "


فهرست

فصل 1.مقدمه......................................................................................................................1

فصل 2.چكیده.....................................................................................................................3

    مهمترین تكنیك های تزیین ظروف در نیشابور........................................................3

    دسته های سفال با نقش كنده...................................................................................3

    نقوش سفال در ادوار اسلامی از مناظر مختلف.........................................................4

فصل 3.فن و هنر سفالگری..................................................................................................5

فصل 4.مهمترین تكنیك های تزیین ظروف در نیشابور........................................................8

    سفال با پوشش گلی................................................................................................9

    سفالینه با نقوش رنگارنگ.......................................................................................9

    سفالینه با تزیین زرین فام.........................................................................................9

    سفالیه با نقش كنده.................................................................................................9

    سفالینه با لعاب یكرنگ.........................................................................................10

فصل 5.كلیاتی درباره سفال اسلامی...................................................................................10    

سفال گبری .........................................................................................................12

سفال سلجوقی .....................................................................................................12

سفال مینائی ایران..................................................................................................12

سفال دوره عثمانی................................................................................................13

سفال دوره صفویه ایران........................................................................................13

فصل 6.هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی................................................13

    بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی..................................................14

    بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم.......................................................14

    بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات............................................................14

    بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی.................................................14

فصل 7.جام با گلابه ی سفالگری......................................................................................18

فصل 8.كوزه....................................................................................................................20

نتیجه گیری......................................................................................................................21

فهرست منابع و مآخذ........................................................................................................22

 

مقدمه :

خلق الانسان من صلصال كالفخار

خداوند انسان را از گل كوزه گری آفرید

      ماده ی سفالگری گل است.گل در دستها جان می گیرد و به شكلهای مختلف در می آید.

مثل كوزه و ظروفی كه نقشهای برجسته دارند.

سفالگری به عنوان یكی از بر جسته ترین مظاهر هنر اسلامی دارای نقوش متنوعی بوده كه همواره با اعتقادات دینی و تصورات هنرمند از هستی عجین بوده است.

فن و هنر سفالگری ایران به علت جنبه های گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و تا حدودی مذهبی از گذشته ی بسیار دور مورد توجه قرار گرفته و در هر دوره با وضعیت سیاسی منطقه و كشور تحول و توسعه یافته است.نمونه های سفالینه كه از محوطه های باستانی ایران كشف شده و ارتباط این هنر را با فرهنگ،اقتصاد و مذهب از یك طرف و ذوق و سلیقه ی شخصی و قومی سفالگران از طرف دیگر نشان می دهد.

در هزاره ی پنجم(ق.م)اختراع چرخ سفالگری تحولی چشمگیر در این هنر و تأثیر بسیاری در زمینه اقتصادی به وجود آورد. یكی از مهمترین ابعاد فن و هنر سفالگری در آن زمان را می توان بعد و جنبه ی فرهنگی و اجتماعی آن دانست، چه آشنایی ما از ارتباط موجود بین اقوام با یكدیگر در آن روزگاران بیشتر از دست ساخته های هنری مانند سفالگری امكان پذیر است...