توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت حل مساله با جستجو

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 56

حالت شروع : که عامل از آنجا شروع میشود

توصیفی از فعالیت های ممکن عامل

مدل گذار یا مدل تغیر حالت

آزمون هدف:تعین میکند آیا حالت خاصی حالت هدف است یا خیر

هزینه ی مسیر: برای هر مسیر یک هزینه عددی در نظر می گیرد

فضای حالت: مجموعه ای از حالت هاست که از حالت اولیه می توان به آنها رسید. به صورت گراف نمایش داده می شود

حالتها: گره های گراف

فعالیتها: یال هال گراف

مسیر فضای حالت: دنباله ای از حالتها که توسط دنباله ای از فعالیتها به هم متصل می شوند.

 

فهرست مطالب

مسئله های خوش تعریف و راه حل ها

مساله پیدا کردن مسیر

مساله های نمونه

مساله های اسباب بازی

مساله های نمونه

جستجو برای جواب ها (راه حل ها)

زیر ساخت الگوریتم های جست و جو

ساختمان داده گره ها در درخت

ساختمان داده ی مناسب برای الگوریتم جست و جو

اندازه گیری کاراییالگوریتم حل مساله

اندازه گیری کارایی حل مساله

راهبردهای جستجوی نا آگاهانه

جستجوی عرضی

جستجو با هزینه ی یکسان

جستجوی عمقی

جستجوی عمقی محدود

جستجوی عمیق کننده تکراری

جستجوی دوطرفه

مقایسه راهبردهای جست و جوی نا آگاهانه

جست و جوی آگاهانه(ابتکاری)

مینیم کردن کل هزینه ی جواب: A* جست و جوی

شرایط بهینگی

جست و جوی ابتکاری با حافظه محدود

جست و جوی بازگشتی اول – بهترین

یاد گیری برای جست و جو بهتر

اثر دقت توابع ابتکاری روی کارآیی

تولید توابع ابتکاری قابل قبول ازمسئله های تعدیل شده

تولید توابع ابتکاری قابل قبول از زیر مسئله ها

یاد گیری تجربی توابع ابتکاری